ลุ่มแม่น้ำโขง การท่องเที่ยว กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.9Kจากรายงานวิจัย ITD เรื่องการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ เป็นหัวหน้าโครงการ ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าการท่องเที่ยวถือเป็นส่วนหนึ่งของการค้าภาคบริการและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้น แต่ความท้าทายที่สำคัญ คือ การพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้เป็นกลไกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) คาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวทำให้การส่งออกไปยังประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางคิดเป็น 6% ของมูลค่าการค้าทั้งหมด รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็น 30% ของมูลค่าการค้าในภาคบริการ และจำนวนการจ้างงาน 1 ใน 11 ของการจ้างงานที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาจากธุรกิจการท่องเที่ยว

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีจำนวนนักท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความหลากหลายของแต่ละประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม การยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และความเป็นมิตรของผู้คน เป็นต้น

แต่ปัจจัยสำคัญทำให้ภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ การเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการ บูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคเข้าด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนนักท่องเที่ยวจนเกินขีดความสามารถในการรองรับการให้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรมได้ ซึ่งแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรจะดำเนินการผ่านมุมมองที่สำคัญ 3 ประการ คือ เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และสังคม

กรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต้องมีความสมดุล 4 มิติ คือ 1.การจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว 2.การจัดการการตลาดทางท่องเที่ยว 3.การจัดการกลไกการขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยว และ 4.การจัดการคุณภาพการบริการ

หากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสามารถเสริมสร้างศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคให้เข้มแข็งในทุกระดับ กลไกนี้ก็จะสามารถจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและยั่งยืน ผ่านการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานทางการท่องเที่ยว

และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย...สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) & www.itd.or.th

ที่มาข่าวจาก : http://www.posttoday.com/biz/aec/column/502574
ภาพประกอบ :
https://3.bp.blogspot.com


ASEAN FAIR 2017 งานที่คุณสามารถขายสินค้า หาตัวแทนจำหน่าย สร้างเครือข่าย และขยายธุรกิจ สร้างมูลค่าได้มากกว่า 1,800 ล้านบาท ภายใน 3 วัน พบกัน
13-15 ตุลาคม 2560 ณ สะหวันไอเตก แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
Tel. : 02-192-1685-6
Fax : 02-192-1689
Mobile :  086-310-2493 (K.แอม), 086-303-5847 (K.ตั้ม)
e-Mail : marketing@thaipurchasing.com

@Line THAIPURCHASING

sendLINE

Comment