3 เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ ขออนุญาตส่งออก-นำเข้าสินค้าไป สปป.ลาว

4.3K"ภาครัฐประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ถึงความนิยมสินค้าไทยในประเทศลาว โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ประชาชนลาวนิยมของนำเข้าจากต่างประเทศมากกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ เนื่องจากศักยภาพการผลิตของประเทศลาวยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นเท่ากับสินค้าที่นำเข้า โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศไทย" วันนี้จึงขอแนะนำกฎระเบียบต่างๆ สำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว มาฝากกัน จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย

กฎระเบียบการส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศลาว

สินค้าขาเข้าประเทศลาว แบ่งออก 4 ประเภท

1. สินค้าทั่วไปตามแผนการนำเข้า ผู้ประกอบการ SME ไทย ต้องเสนอแผนการนำเข้าของตนเองใน 6 เดือน หรือ 1 ปี ทำการแจ้งให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวง หรือนครหลวงเวียงจันทน์รับทราบ และนำแผนดังกล่าวไปแจ้งไว้กับหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียว (One Stop Service) ในการนำเข้าสินค้าแต่ละครั้ง

2. รถและส่วนประกอบของรถ ผู้ประกอบการ SME ไทย ทำการยื่นเอกสารต่อกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง เพื่อขออนุญาตด้านเทคนิค ส่วนอะไหล่และส่วนประกอบของรถต้องยื่นเอกสารขออนุญาตผ่านกรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า จากนั้นให้ผู้ประกอบการ SME ไทยนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นกรมภาษี เพื่อเสียภาษีอากรตามระเบียบการ และหลังจากนั้นนำเอกสารทั้งหมดกลับคืนมากรมการนำเข้าและส่งออก เพื่อขอใบอนุญาตนำเข้าและไปแจ้งต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียว (One Stop Service)

3. สินค้าหวงห้าม ผู้ประกอบการ SME ไทย ต้องเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการอนุญาต ได้แก่ ใบเสนอ ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoice) และเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
เมื่อผู้ประกอบการ SME ไทยเตรียมเอกสารทั้ง 3 แล้วให้ทำการยื่นต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอต่อห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี เพื่อขออนุญาต เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการ SME ไทยที่ต้องการนำเข้า จะต้องนำเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียว (One Stop Service)

4. สินค้าแขนงการคุ้มครอง  ผู้ประกอบการ SME ต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ได้แก่ ใบเสนอ ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoice) และเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)

เมื่อผู้ประกอบการ SME ไทยเตรียมเอกสารทั้ง 3 แล้วให้ทำการยื่นต่อแขนงการที่เกี่ยวข้อง (กระทรวง หรือ แผนกการของแขวงหรือนครหลวงเวียงจันทน์) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นำเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียวประจำด่าน (One Stop Service) เพื่อขอนำเข้าสินค้า

สำหรับสินค้าขาออก มีขั้นตอนต่อไปนี้
1. สินค้าทั่วไป ผู้ประกอบการ SME ไทย ทำการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียวประจำด่าน เพื่อตรวจตราและปล่อยสินค้า

2. สินค้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคุ้มครอง (เพชรหยาบและเพชรที่เจียระไนแล้ว) ให้ผู้ประกอบการ SME ไทย ยื่นเอกสารต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อขอใบอนุญาตส่งออก จากนั้นจึงนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียวประจำด่าน เพื่อตรวจตราและปล่อยสินค้า

3. สินค้าหวงห้าม ผู้ประกอบการ SME ต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ได้แก่ ใบเสนอ ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoice) และเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
เมื่อผู้ประกอบการ SME ไทยเตรียมเอกสารทั้ง 3 แล้วให้ทำการยื่นต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอต่อห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุญาต เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วผู้นำเข้าต้องนำเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียว (One Stop Service) เพื่อตรวจตราและปล่อยสินค้าออก

4. สินค้าแขนงการคุ้มครอง ผู้ประกอบการ SME ต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ได้แก่ ใบเสนอ ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoice) และเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)

เมื่อผู้ประกอบการ SME ไทยเตรียมเอกสารทั้ง 3 แล้ว ทำการยื่นต่อแขนงการที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงหรือแผนกการของแขวงหรือนครหลวงเวียงจันทน์) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นำเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียวประจำด่าน (One Stop Service) เพื่อตรวจตราและปล่อยสินค้าออกการตรวจตราการขนส่งสินค้าตามเส้นทางสายต่างๆ ภายในประเทศนั้น ทาง สปป.ลาว ให้ปฏิบัติตามประกาศของนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 12/นย. ว่าด้วยการยุติการตรวจตราการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ นอกระบบ ในการเคลื่อนย้ายสินค้าตามเส้นทางสายต่าง ๆ อยู่ภายในประเทศอย่างเข้มงวด


***สินค้าใดบ้างที่ลาวสนใจนำเข้าจากไทย***

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เสนอรายชื่อสินค้าไทยที่น่าจะมีศักยภาพสูงสุดใน สปป.ลาว จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1) เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค (รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวม) 2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบ  และ 3) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ  นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ระบุว่า “สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง” อย่างเช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ ก็มีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากภาคการก่อสร้างใน สปป.ลาว ขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 15 ในปี 2555 ทำให้ปูนซีเมนต์ขาดตลาดอย่างมากใน สปป.ลาว  โดยเห็นว่า ผู้ประกอบการไทยควรเน้นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้องของ สปป. ลาว  ควบคู่กับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ใน สปป.ลาวให้ผู้ประกอบการไทยรับทราบมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : https://www.bangkokbanksme.com/article/6226


ASEAN FAIR 2017 งานที่คุณสามารถขายสินค้า หาตัวแทนจำหน่าย สร้างเครือข่าย และขยายธุรกิจ สร้างมูลค่าได้มากกว่า 1800 ล้านบาท ภายใน 3 วัน พบกัน
13-15 ตุลาคม 2560 ณ สะหวันไอเตค แขวงสะหวันนะเขต


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
Tel. : 02-192-1685-6
Fax : 02-192-1689
Mobile :  086-310-2493 (K.แอม), 086-303-5847 (K.ตั้ม)
e-Mail : marketing@thaipurchasing.com

@Line THAIPURCHASING

sendLINE

Comment