คำอธิบาย : ขนาดลัง AMPG 1026
ภายนอก 330 x 550 x 180 mm
ภายใน 300 x 470 x 170 mm