คำอธิบาย :
ตะปูตอกไม้เป็นสินค้าที่นำวัตถุดิบเหล็กลวดมาลดขนาดให้ได้ ขนาดตามที่อุตสาหกรรม กำหนดไว้ แล้วนำมาผ่านเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพแล้วจึงออกมาเป็นตะปูตอกไม้ขนาดต่างๆ ดังตารางด้สนข้างต่อไปนี้