จ. กว๋างจิของเวียดนามเตรียมขยายความสัมพันธ์กับจังหวัดของไทย มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

72จ. กว๋างจิของเวียดนามเตรียมขยายความสัมพันธ์กับจังหวัดของไทย

มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

             จ. กว๋างจิของเวียดนามเตรียมขยายความร่วมมือกับจังหวัดในไทยผ่านการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง โดยจะเน้นดำเนินความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น

             ในปัจจุบัน มีภาคเอกชนของไทยซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านไฟฟ้า ยางรถจักรยานยนต์ และเครื่องดื่มชูกำลัง ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ใน จ.กว๋างจิ แล้ว ในขณะที่ จ. กว๋างจิ ก็มีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 6.5 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากถนนหมายเลข 9 เชื่อม จ.กว๋างจิเข้าสู่สาละวัน นครจําปาสัก และ จ. อุบลราชธานี และเส้นทางจากด่านลาไลมายังเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด ซึ่งเชื่อมกับท่าเรือในบริเวณภาคกลางของเวียดนามหลายแห่ง เช่น ท่าเรือหวุงอ๋าง และท่าเรือดานัง เป็นต้น

                 ทั้งนี้ การสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามในระดับจังหวัดให้มีมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแผนการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเวียดนาม ซึ่งมุ่งให้เกิดความสัมพันธ์อย่างรอบด้าน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.globthailand.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

sendLINE

Comment