...ประเทศกัมพูชา(Cambodia)...

    กัมพูชา (Cambodia) ชื่ออย่างเป็นทางการว่า พระราชอาณาจักรกัมพูชา (เขมร: พฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา "พระราชาณาจักรกัมพูชา") เป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอ่าวไทย

     ด้วยประชากรกว่า 14.8 ล้านคน กัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 66 ของโลก ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งประชากรกัมพูชานับถือประมาณ 95% ชนกลุ่มน้อยในประเทศมีชาวเวียดนาม ชาวจีน ชาวจามและชาวเขากว่า 30 เผ่า[5] เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุด คือ พนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชา

    ราชอาณาจักรกัมพูชาปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญมีพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี มาจากการเลือกตั้งโดยราชสภาเพื่อราชบัลลังก์ เป็นประมุขแห่งรัฐ ประมุขรัฐบาล คือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ผู้ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ปกครองกัมพูชามาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี

  แผ่นที่ประเทศกัมพูชา
   

ที่ตั้ง :
กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกของไทย ที่มีพรมแดนติดกันประมาณ 890 กม.


ชุดประจำชาติ กัมพูชา ชุดประจำชาติของประเทศกัมพูชาเรียกว่า ซัมปอต (Sampot)

ประชากร :
11 ล้านคน (1.1 ล้านในกรุงพนมเปญ)

ภาษา :
เขมร ฝรั่งเศส อังกฤษ

ศาสนา :
พุทธ 

รัฐบาล :
ประชาธิปไตย ในระบบพระมหากษัตริย์ 

สกุลเงิน :
100 เรียล (Riel) = 1 บาท 

สภาพอากาศ :
เช่นเดียวกับประเทศไทย


กรุงพมนเปญ

สภาพความเป็นอยู่:
ประชาชนกัมพูชานับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดวาอารามตั้งอยู่ทั่วประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ยังอยู่ในช่วงการทำนุบำรุง หลังจากถูกทำลายไปในช่วงที่เขมรแดงปกครอง ในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กัมพูชาได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ ประเทศตะวันตก และประเทศอื่น ๆ หลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว 2 ครั้ง

กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกับไทย มีประวัติศาสตร์ อารยธรรมยาวนาน นครวัด และนครธม นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่อัศจรรย์ชิ้นหนึ่งในเอเชีย ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของกัมพูชา มีความคล้ายคลึงกันมากกับศิลปวัฒนธรรมไทย ภาษาเขมรมาจากรากศัพท์สันสกฤต จึงมีคำหลายคำในภาษาเขมรที่คุ้นหูคนไทย นอกจากนี้อิทธิพลทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสยังคงมีให้เห็นในเมืองหลวงและต่างจังหวัด 

จุดแข็ง :
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้ และแร่ชนิดต่างๆ
• ค่าจ้างแรงงานต่ำสุดในอาเซียน (1.6 USD/day)
จุดอ่อน :
• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
• ต้นทุนสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า และการสื่อสาร) ค่อนข้างสูง
• ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ
ประเด็นที่น่าสนใจ :
• ประเด็นขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชาอาจบั่นทอนโอกาสการขยายการค้า-การลงทุนระหว่างกันในอนาคตได้

อาหารที่ขึ้นชื่อและแหล่งท่องเที่ยวประจำประเทศ


        อาม็อก (Amok) อาหารคาวยอดนิยมของกัมพูชา มีลักษณะคล้ายห่อหมกไทย โดยเป็นการนำเนื้อปลาสดๆ มาลวกเครื่องแกง และกะทิ แล้วทำให้สุกโดยการนำไปนึ่ง ซึ่งนอกจากจะใช้เนื้อปลาแล้ว อาจเลือกใช้เนื้อไก่แทน ส่วนสาเหตุที่คนในประเทสกัมพูชานิยมรับประทานปลา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของกัมพูชา มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ปลาเป็นอาหารที่หารับประทานได้ง่ายนั่นเอง

        นครวัด เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยเป็นศาสนสถานประจำพระนครของพระองค์ ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศ ตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร

CAMBODIA DO AND DON'T
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทาในประเทศกัมพูชา

1. ควรให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ
2. ควรให้เจ้าของบ้านเริ่มทานอาหารก่อนต่อจากนั้นผู้มาเยือนถึงจะรับประทานต่อได้
3. ควรให้ผู้อาวุโสที่สุดของโต๊ะรับประทานอาหารก่อน แล้วจึงเริ่มรับประทานได้
4. ไม่ควรชี้เท้าไปที่บุคคลอื่น เช่น เวลานั่งกับพื้นผู้หญิงควรเก็บปลายเท้าอย่างสารวม
5. ไม่ควรเดินข้ามเท้าคนอื่น
6. ไม่ควรเรอหรือแคะฟันขณะรับประทานอาหาร
7. ที่กัมพูชาผู้ชายสามารถจับมือกันได้เพื่อแสดงมิตรภาพที่ดีและไม่ใช่เกย์
8. เมื่อเดินผ่านบุคคลที่กาลังสนทนากันอยู่ควรก้มศีรษะเล็กน้อยเมื่อเดินผ่าน (ถ้าเดินผ่านตรง ๆ จะถือว่าไม่มีมารยาท)
9. เมื่อขับขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ควรชะลอความเร็วเมื่อผ่านวัด และถอดหมวกทุกครั้งเมื่อเข้าเขตวัด
10. ผู้หญิงไม่ควรแต่งหน้าจัดหรือแต่งตัวไม่สุภาพเมื่อเข้าเขตวัด
11. เมื่อเจอพระภิกษุสงฆ์ต้องถอดหมวกทุกครั้ง
12. ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์การเมือง
13. ห้ามถ่ายภาพสัญญลักษณ์ทางทหาร
14. ห้ามถูหรือสัมผัสศรีษะของคนอื่น เพราะกัมพูชาถือว่าศีรษะเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดของร่างกาย
15. ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านคนอื่นทุกครั้ง
16. แต่งตัวมิดชิดและเรียบร้อย ผู้หญิงไม่ควรใส่กระโปรงสั้น และโชว์หัวไหล่ ผู้ชายควรใส่เสื้อมีปกและกางเกงขายาว
17. ระวังกิริยามารยาทต่อเพศตรงข้าม และไม่ควรวางหรือแตะมือชาวกัมพูชาเวลาถ่ายรูป เพราะอาจทาให้เข้าใจผิดกัน
18. เมื่อเข้าเขตวัดควรปิดมือถือและเครื่องเล่น MP3 ทุกครั้ง
19. ไม่ส่งเสียงดังในเขตวัด และต้องไม่สวมหมวกเมื่อเข้าเขตวัดหรือโบสถ์
20. ไม่ควรห่อกระดาษของขวัญด้วยสีขาว เพราะถือว่าเป็นสีของการไว้ทุกข์ ควรใช้กระดาษที่มีสีสัน
21. เมื่อได้รับของขวัญแล้วยังไม่ควรเปิดออกทันที
22. เมื่อจะส่งของให้ผู้อื่นควรส่งด้วยสองมือ หรือไม่ก็ส่งของด้วยมือขวา ถือว่าเป็นมารยาทที่ดี

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/cambodia.html
: http://www.vietvaluetravel.com/Travel_Guide_Cambodia_Do_and_Dont/158
: http://www.asiarooms.com/en/travel-guide/cambodia/useful-information/cambodia-dos-and-dont.html
: http://www.thai-aec.com/140
: http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/05.html
: http://www.oceansmile.com/Lao/Wangweang.htm


 

        

        

 เป้าหมายของเราคือความสำเร็จของคุณ

            
 
  บริษัท เทน โช จำกัด / Ten sho Co., Ltd.
  599/71 อาคารกลางกรุง The Royal Vienna ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจัตร เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
599/71 The Royal Vienna Ratchada Rd., Jatujak, Bangkok 10900 Thailand
Tel. +66 (0) 2192 1685-6 Fax. +66 (0) 2192 1689
E-Mail : tensho@thaipurchasing.com, webmaster@thaipurchasing.com
Website : http://www.thaipurchasing.com
 
 

 
eXTReMe Tracker